Gweithdy i Athrawon Cynradd (Cymraeg) (AR LEIN)

Date: Wednesday 13th July
Time: 4:00pM
Venue: Zoom
Price: £15.00 / £10.00

Sgwennu cerddi yn y dosbarth: gweithdy i athrawon cynradd

Gall gofyn i blentyn sgwennu cerdd deimlo fel tipyn o her weithiau. Odli, cyflythrennu, cyfri sillafau … yng nghanol y rheolau i gyd, gall fod yn hawdd colli golwg ar y creadigrwydd ac, yn bwysicach, ar yr hwyl. Nod y gweithdy hwn yn dangos fod sgwennu cerdd yn waith llawer symlach na’r disgwyl. Byddwn yn canolbwyntio ar ddilyn patrwm – a pha mor effeithiol weithiau yw pheidio â’i ddilyn – beth i’w gadw mewn cof wrth odli a pham fod rhythm yn llawer pwysicach na sillafau. Syniadau ac awgrymiadau defnyddiol gan gyn-Fardd Plant Cymru ar sail yr hyn sydd wedi gweithio orau dros nifer o flynyddoedd mewn cannoedd o weithdai ysgolion ar hyd a lled y wlad.

Writing poems in the classroom: a workshop for primary teachers

Getting a child to write a poem can sometimes feel a bit of a challenge. Rhyme, alliteration, counting syllables … all the so-called rules can often stifle true creativity and, more importantly, the fun of it all. This workshop will show that writing a poem isn’t half as difficult as one would expect, by focusing on following patterns – and sometimes breaking them for good effect – a few handy tips on rhyming and why rhythm is much more important than syllables. Helpful ideas and suggestions by the former Bardd Plant Cymru (Welsh children’s laureate) based on many years’ experience holding hundreds of school workshops all across Wales.

Mae Eurig Salisbury yn Bennaeth Cynorthwyol ac yn Ddarlithydd Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ef oedd Bardd Plant Cymru 2011–13 ac enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau yn 2016. Cyhoeddodd ei ail gasgliad o gerddi i oedolion, Llyfr Gwyrdd Ystwyth, yn 2020. Gydag Aneirin Karadog, mae’r cydgyflwyno ac yn cydgynhyrchu’r podlediad poblogaidd Clera.

Eurig Salisbury is Assistant Head of Department and Lecturer in Creative Writing in the Department of Welsh and Celtic Studies in Aberystwyth University. He was Bardd Plant Cymru (Welsh children’s laureate) 2011–13 and won the Prose Medal at the National Eisteddfod in 2016. His second collection of poetry for adults, Llyfr Gwyrdd Ystwyth, was published in 2020. He presents and produces the popular poetry podcast Clera with Aneirin Karadog.

Llyfrau